.

Subrion CMS

POLITIKA PRIVATNOSTI

IMPERIAL RIVIERA d.d. sa sjedištem u Rabu, Jurja Barakovića 2, OIB: 90896496260 (u daljnjem tekstu: IMPERIAL RIVIERA), poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja. Željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke IMPERIAL RIVIERA prikuplja, kako štitimo i koja su Vaša prava.

IMPERIAL RIVIERA zadržava sva autorska prava na korištenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti IMPERIAL RIVIERA. Svako nepridržavanje prethodnih uvjeta povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete IMPERIAL RIVIERI po povredi za pojedini materijal.

I Temeljne informacije

 

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka IMPERIAL RIVIERE, osim ako je drugom politikom IMPERIAL RIVIERE drugačije propisano. Iznimno, u odnosu na obradu podataka gostiju i korisnika usluga IMPERIAL RIVIERE ova Politika ima prednost u odnosu na druge politike ako su tim politikama drugačije propisana prava i obveze u vezi obrade podataka.

Voditelj obrade i zakonski okvir

IMPERIAL RIVIERA, kao Voditelj obrade Vaših podataka, poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Prikupljanje i čuvanje podataka izvodi se u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj.

Službenik za zaštitu podataka

IMPERIAL RIVIERA je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese: gdpr@imperial.hr odnosno putem pošte na adresu Jurja Barakovića 2, Rab, Republika Hrvatska.

Primjena načela zaštite podataka

IMPERIAL RIVIERA u okviru primjene ove Politike posebno pazi na poštivanje načela obrade podataka te obrađuje podatke:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.

 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.

 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.

 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i Valamara; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.

 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.

 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.

 • Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.

 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Dostava podataka trećim subjektima

Uvid u osobne podatke gostiju također ima i društvo Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB: 36201212847 koje upravlja turističkim dijelom poslovanja IMPERIAL RIVIERE temeljem poduzetničkog ugovora, te su navedenim društvima funkcije prodaje i marketinga povezane.

To znači da u određenim slučajevima Vi kao gosti IMPERIAL RIVIERA možete dobiti od IMPERIAL RIVIERE /ili Valamar Riviere d.d. i ponude koje sadržavaju informacije o drugim hotelima i objektima kojima upravlja Valamar Riviera d.d.

Uvid u osobne podatke gostiju, po potrebi i u ograničenoj mjeri također mogu imati i treće strane, izvršitelji obrade (primjerice suradnici IMPERIAL RIVIERE koji pružaju informatičke usluge ili druge usluge), koji ih čuvaju u svojim bazama do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s IMPERIAL RIVIEROM zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i IMPERIAL RIVIERA zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, IMPERIAL RIVIERA osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši moguć standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, IMPERIAL RIVIERA će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Ujedno, uputit će se ispitanika na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje ako prijenos podliježe odgovarajućim zaštitnim mjerama prema članku 46. Uredbe, primjeni obvezujućih korporativnih pravila prema članku 47. Uredbe ili ako je primjenjiv članak 49. stavak 1. podstavak 2. Uredbe. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Svrha prikupljanja

Neke Vaše osobne podatke IMPERIAL RIVIERA je dužan skupljati zbog ispunjenja ugovora o smještaju i zbog propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, no neke druge ili iste podatke IMPERIAL RIVIERAmože skupljati i za druge svrhe prvenstveno radi kontakta, odnosno:

 • ispunjenja ugovora o smještaju

 • ispunjavanja zahtjeva zakona i ostalih važećih pozitivnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost

 • u svrhe direktnog marektinga

 • slanja ponuda

 • u svrhe održavanja nagradnih igara

 • u svrhe unapređenja i personaliziranja usluge Vama kao gostu.

 • u svrhe zaštita imovine i sigurnosti pojedinaca primjenom mjera videonadzora

  IMPERIAL RIVIERAjamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe.

  VALAMAR RIVIERA može koristiti depersonalizirane podatke u statističke svrhe.

  Pravna osnova prikupljanja

  Pravna osnova za navedene svrhe prikupljanja su:

 • zakonska,

 • ugovorna,

 • ključni interesi ispitanika,

 • legitimni interes koji je jači od interesa ispitanika ili

 • privola ili izričita privola ispitanika,

  ovisno o svrsi obrade i vrsti osobnog podatka.

  Mjesta prikupljanja podataka

  IMPERIAL RIVIERA prikuplja vaše podatke tijekom:

 • rezervacije smještaja (rezervacije putem web-a ili rezervacije telefonom pozivom u call centar)

 • prilikom ispunjavanja ugovora o smještaju - prijava na recepciji objekta, ispunjavanjem registracijske kartice

 • prijave na newsletter na internetskim stranicama VALAMAR RIVIERE uključujući prijavu na besplatan WiFi na internetskim stranicama VALAMAR RIVIERE

 • pristupanja u članstvo programa vjernosti

 • sudjelovanja u nagradnoj igri ispunjavanjem anketnog obrasca

 • na mjestima pod sustavom videonadzora.

  Vrijeme čuvanja podataka

  Podatke koje IMPERIAL RIVIERA prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

  Podatke koje IMPERIAL RIVIERA prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

  Podatke o imenu, prezimenu i e-mail adresi koje IMPERIAL RIVIERA prikupi temeljem legitimnog interesa u svrhe izravnog marketinga čuvat će u svojoj bazi gostiju 10 godina.

  Ostale podatke koje IMPERIAL RIVIERA prikuplja temeljem izričite privole gosta (broj mobitela, broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja i preferencija destinacije) čuvat će u svojoj bazi gostiju 5 godina.

  IMPERIAL RIVIERAtakođer može, temeljem Vaše izričite privole prikupljati i pohraniti podatke o sadržaju koje pregledavate na web stranicama (tzv. cookies), te će ih u tom slučaju čuvati u svojoj bazi u razdoblju od 2 godine. Navedeni podatak IMPERIAL RIVIERA će koristiti u svrhu obavještavanja o posebnim i personaliziranim ponudama, vijestima i događajima koje organizira putem online kanala (e-mail, web, internet promocija).

  Prava ispitanika

  Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, svakodobno možete besplatno tražiti:

  - pristup, izmjenu ili dopunu podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će IMPERIAL RIVIERA omogućiti pristup ili izmijeniti vaše podatke u svim svojim bazama ovisno o Vašem zahtjevu,

 • brisanje ("pravo na zaborav") osobnih podataka u svim bazama osobnih podataka, temeljem čega će Vas IMPERIAL RIVIERA brisati iz svih svojih baza, osim iz baza koje je IMPERIAL RIVIERA dužno imati i čuvati na temelju pozitivnih propisa, te ako ne postoje jači legitimni razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za postavljanje, ostvarivanje ili obrane pravnih zahtjeva,

 • ograničavanje obrade Vaših podataka ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka

 • da se podaci koje smo o Vama prikupili prenesu Vama ili trećim osobama („pravo na prenosivost podataka “), u skladu s pozitivnim zakonskim propisima,

 • ako su podaci dani na temelju privole, uvijek možete tu privolu povući bez negativnih posljedica,

 • pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (više o tomu na www.azop.hr).

  Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@imperial.hr odnosno putem pošte na adresu IMPERIAL RIVIERA d.d., Jurja Barakovića 2, Rab, Republika Hrvatska.

  Osobni podaci koji se prikupljaju od osoba koje su rezervirale smještaj i gostiju

  Vaše osobne podatke koje morate dostaviti da bi Vam se pružila usluga smještaja, IMPERIAL RIVIERAkao voditelj obrade čuva u svojoj bazi podataka isključivo u svrhu ispunjavanja ugovora o smještaju te ispunjavanja zakonskih obveza dostave, kao i prikupljanja osobnih podataka vezanih uz ugostiteljsku djelatnost, te ih može koristiti i u druge svrhe predviđene pozitivnim propisima. U slučaju da ne ustupite IMPERIAL RIVIERI minimum podataka potreban za prijavu gosta u svim nadležnim registrima, IMPERIAL RIVIERA Vam neće biti u mogućnosti pružiti uslugu smještaja sukladno ugovoru i zakonu.

  Osobne podatke koje IMPERIAL RIVIERA evidentira već pri rezervaciji i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, prikupljeni su temeljem zakona koji uređuju ugostiteljsku djelatnost, te u svrhu pružanja usluge gostima. To su sljedeći podaci (koji se mogu mijenjati obzirom na pozitivne propise):

 • ime i prezime

 • adresa prebivališta (hrvatski državljani)

 • datum rođenja

 • broj, vrsta identifikacijskog dokumenta i mjesto izdavanja

 • državljanstvo

 • ime objekta

 • broj smještajne jedinice

 • datum dolaska i odlaska gosta

 • spol.

  Navedene podatke IMPERIAL RIVIERA čuva u svojoj bazi gostiju i šalje u sustav E-visitor (elektronski sustav za prijavu gostiju) nadležnim tijelima Republike Hrvatske, te se navedeni podaci moraju čuvati u sustavu 10 godina. Također, IMPERIAL RIVIERA je dužan čuvati i sve račune izdane gostima sa osobnim podacima gosta 11 godina, sukladno zakonskim propisima.

  Nadalje, radi ispunjavanja ugovorne obveze, IMPERIAL RIVIERA prikuplja pri rezervaciji, kao i na registracijskoj kartici prilikom dolaska u objekt, sljedeće podatke: